Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden beschrijven de contractuele relatie tussen de Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare, met maatschappelijke zetel Dorp 35 – 9810 Nazareth met operationele zetel Dorp, 35 – 9810 Nazareth, ondernemingsnr. 438.592.527 en de klant.De klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden. Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan hiervan niet afgeweken worden.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van producten, behandelingen, verzorgingen en andere aangeboden diensten, met inbegrip van alle promoties en voordeelpakketten.
 2. De bestelbon is contant en zonder disconto betaalbaar op het vestigingsadres van Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare, Dorp, 35 – 9810 Nazareth. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan de betaling geschieden aan de hand van voorschotten.Door de ondertekening van de bestelbon en/of betaling aanvaardt de klant de voorwaarden van de bestelbon met inbegrip van de algemene voorwaarden.
  Afspraken kunnen enkel vastgelegd worden indien de bestelbon integraal werd betaald, of ingeval van voorschotten, het voorschot werd betaald. Dit geldt eveneens voor telefonische afspraken. Afwijkingen toegestaan door de Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare zijn een gunst en maken geenszins een verworven recht uit voor de klant.De bestelbon is maximaal 1 jaar geldig na uitgifte. Een bestelbon wordt niet, zelfs niet gedeeltelijk, terugbetaald.
 3. De prijzen van de producten, behandelingen, verzorgingen en andere aangeboden diensten, met inbegrip van alle promoties en voordeelpakketten zijn richtprijzen overeenkomstig de op dat moment geldende prijzen en liggen ter inzage op het vestigingsadres van Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare. Behoudens materiële vergissing, kunnen de prijzen opgenomen in de bestelbon na ondertekening ervan, niet door de klant betwist worden.De door Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare gepubliceerde promoties zijn slechts beperkt geldig zoals vermeld op de promotie.
 4. De klant is gehouden zijn medische toestand mee te delen bij aanvang van elke behandeling, verzorging of andere aangeboden diensten of producten. De klant verbindt er zich toe Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare op elk moment op de hoogte te stellen van elke relevante wijziging in zijn medische toestand. Een wijziging in de medische toestand van klant, kan onder geen beding de annulatie, terugbetaling of enige andere rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding vanwege Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare tot gevolg hebben.Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare garandeert in geen geval het vooropgestelde resultaat maar verbindt er zich toe naar goed vermogen en in functie van de fysieke toestand van de klant een geschikte behandeling, verzorging, product of andere dienstverlening voor te stellen en toe te passen.Elke behandeling, verzorging, product of andere aangeboden dienstverlening is besteld door en geschiedt op eigen risico van de klant.Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de behandelingen, verzorgingen, producten of andere aangeboden diensten of producten noch enige contra-indicaties en/of bijwerkingen.Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien zij door overmacht verhinderd is de bestelde prestaties, behandelingen, verzorgingen, diensten of producten te leveren.De klant verklaart voldoende te zijn ingelicht over de aard en het doel van de gekozen behandeling, verzorging, product of andere aangeboden diensten of producten en de mogelijke contra-indicaties en/of bijwerkingen.De klant verklaart eveneens de richtlijnen van Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare in het kader van de gekozen behandeling, verzorging, product of andere aangeboden diensten of producten strikt te zullen opvolgen om een optimaal resultaat te bekomen en mogelijke bijwerkingen of contra-indicaties te vermijden.
 5. Elke bestelbon is strikt persoonlijk op naam van de klant. De bestelbon, noch de behandelingen of verzorgingen, kunnen worden overgedragen.
 6. Een behandeling of verzorging kan niet worden stopgezet, geannuleerd of omgeruild. Enkel bij langdurige ziekte/afwezigheid én mits de voorlegging van een doktersattest, kan een behandeling of verzorging worden omgeruild naar een behandeling of verzorging die wel medisch mogelijk is.
 7. Uitgezonderd om medische redenen en mits de voorlegging van een doktersattest, moet een afspraak minstens 24 uur op voorhand worden geannuleerd. Zoniet wordt er een forfaitaire vergoeding van 10 euro per 15 minuten reservatietijd aangerekend.Bij laattijdigheid op een afspraak, wordt de behandelingstijd à rato verminderd.
 8. Kinderen of huisdieren zijn niet toegelaten in de behandelingsruimtes.Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of gebeurlijke ongevallen op, in of rond het vestigingsadres.
 9. Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd in toepassing van artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De nalatigheidsintresten beginnen te lopen vanaf de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De moratoire intrest bedraagt 10 % per jaar tot op de dag der integrale betaling.In geval van wanbetaling, heeft Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare het recht op terugbetaling van de kosten tot invordering. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15 % van de hoofdsom van de achterstallige factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare gedragen kosten.In geval van wanbetaling, wordt elk nog verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. Bovendien heeft Physiomins & Beauty Firm  – BVBA NRGcare in elk geval van wanbetaling, het recht het contract te annuleren of op te schorten. De klant kan hiervoor nooit enige schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook eisen.
 10. De geleverde producten blijven eigendom van Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten; alle prijzen vermeld in de offerte zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.
 11. Alle overeenkomsten worden beschouwd als zijnde afgesloten op het vestigingsadres van Physiomins & Beauty Firm – BVBA NRGcare. Zij worden beheerst door het Belgische recht.
 12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.